Eesti keel    English    На-русском     Masters Grupp OÜ / Marsi 10, Tallinn / tel. 5037094

Uudised / Blogid

Eesti Diskorite Ühingu põhikiri (NÄIDIS)

1 Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Diskorite Ühing (edaspidi Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vabariigis tegutsevate diskorite (edaspidi: Liikmed) ühendus.
1.2. Käesolev põhikiri sätestab Ühingu tegevuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse valdkonnad, liikmeskonna põhiõigused ja -kohustused, juhtimise alused, õppekorralduse ning aruandluse ja kontrolli põhimõtted.
1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest ning oma juhtorganite otsustest.
1.4. Ühingu asukohaks on Tallinn, mille struktuuriüksused võivad paikneda väljaspool Tallinna.
1.5. Ühing on asutatud 01.01.2001. a. Ettevõtteregistris registreeritud reg. nr. 0123456789 all.
1.6. Käesolev põhikiri on kinnitatud liikmete poolt 01.01.2001.a. üldkoosolekul.
1.7. Ühingu ametlik nimi on: Eest Diskorite Ühing, inglise keeles: Estonian DJ's Union. Lühendatult EDJU.
1.8. Ühingul on oma sümboolika, pitsat ja hümn.
1.9. Ühing on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kes omab iseseisvat bilanssi, arveldusarvet ning on loodud määramata tähtajaks.


2 Ühingu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1. Ühing on vabatahtlik ühendus tantsumuusika tutvustamiseks, kasutamiseks, kogumiseks, arhiveerimiseks, aranzheerimiseks ja edasiarendamiseks.
2.2. Ühingu eesmärgiks on kontaktide loomine ja tihendamine diskorite vahel.
2.3. Töövahendite hankimine ja rentimine soodushinnaga.
2.4. Pakkuda Ühingu liikmetele kõige värskemat tantsumuusikat (promo CD- ja vinüülplaadid jne.).
2.5. Eesti DJ-Centeri veebilehe haldamine.
2.6. Pakkuda tasuta veebilehekülg igale eesti diskorile.
2.7. Anda tasuta e-posti aadress DJ-serveris.
2.8. Igale Ühingu liikmele anda tasuta Eesti DJ-Centeri logoga T-särk.
2.9. Ühingu liikmetele DJ-seerianumbriga autonumbrid.
2.10. Diskoritele erialase õppe-, ametialase töö- ja puhkevõimaluste avardamine.
2.11. Ühingu liikmetele vaba sissepääs ja osavõtt igal suvel toimuvale diskorite õppe- ja puhkelaagris.
2.12. Ühingu üritused on avatud Ühingu liikmetele ning nende külalistele, samuti diskoritele, kes ei ole Ühingu liikmed, välja arvatud juhul, kui üritus on kuulutatud kinniseks.
2.13. Ühingu eesmärgiks on oma liikmete huvide väljendamine ja kaitsmine.
2.14. Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab Ühing diskoõhtuid, kohtumisi erinevate diskoritega, samuti muid kultuuri- ja meelelahutusüritusi, esineb seisukohavõttudega Ühingu eesmärgist tulenevates küsimustes.
2.15. Ühing arendab oma eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste analoogsete Ühingude ja seltsidega.
2.16. Vajadusel avaldab, levitab ja realiseerib reklaammaterjale (plakateid, flaierid, kleebised jne.).
2.17. Ühing võtab Liikmeilt sisseastumis- ja liikmemaksu.
2.18. Ühing võtab vastu annetusi ja pärandvara ning võib saada sissetulekuid oma vara kasutamisest.
2.19. Teeb Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevaid ning Ühingu tegevuseks vajalikke seaduste ja teiste õigusaktidega vastuolus mitteolevaid tehinguid.

3 Liitumine

3.1. Liituumisel on kohustuslik ankeeti sisestada:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) artisti nimi (alias);
3) sünnipäev ja aasta;
4) telefoni number (kodus, tööl, taskus);
5) diskorina töötatud aeg;
6) esinemas käidud kohad;
7) e-posti aadress.
3.2. Liituda saab ka interneti koduleheküljelt (http://www.djcenter.ee/). Vastuvõtmise üle otsustab siiski juhatus.

4 Liikmed, nende õigused ja kohustused

4.1. Liikmeks võib olla füüsiline isik, kes tegeleb või on tegelenud diskondusega või vastavas valdkonnas tegutsev juriidiline isik.
4.2. Liikmeks astumiseks esitatakse ühingu juhatusele kirjalik avaldus kahe liikme soovitusega. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse saamisele järgneval koosolekul ning teatab sellest 2 (kahe) nädala jooksul avalduse esitanule.
4.3. Ühingu liikmeks võivad olla Eesti Vabariigi diskorid.
4.4. Ühingu asutamiskoosolekust osavõtjad on Ühingu asutajaliikmed.
4.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmine ja Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel.
4.6. Ühingust arvatakse liige välja, kui ta esitab kirjaliku avalduse, ei tasu kahe kuu jooksul pärast kolmekordset meeldetuletust liikmemaksu või muul mõjuval põhjusel.
4.7. Diskoriameti maha pannud Ühingu liiget ei arvata Ühingust välja.
4.8. Ühingu liikmel on õigus:
1) valida ja olla valitud Ühingu juhatuse liikmeks;
2) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul ja kõigil Ühingu üritustel;
3) esitada üldkoosolekule ja juhatusele Ühingule tegevust puudutavaid küsimusi ning saada teavet Ühingu tegevuse kohta;
4) osa võtta kõikide küsimuste arutamisest ja otsustamisest, mis tulenevad käesolevast põhikirjast;
5) moodustada Ühingus töösektsioone ja osaleda nende tegevuses;
6) kasutada eelisjärjekorras Ühingu poolt osutatavaid teenuseid;
7) anda ja avaldada soovitusi teistele diskoritele;
8) astuda Ühingust välja.
4.9. Liikme väljaastumise või väljaarvamise korral ei tagastata eelnevalt tasutud liikmemakse.
4.10. Ühingu liige on kohustatud:
1) osa võtma Ühingu tegevusest;
2) täitma vastuvaidlematult Põhikirja ja Ühingu juhtorganite pädevuse raames tehtud otsuseid;
3) suhtuma hoidlikult ja peremehelikult Ühingu varasse;
4) hoidma ja kaitsma Ühingu mainet;
5) tasuma õigeaegselt Ühingu liikmemaksu;
6) teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi, telefoni numbri ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul pärast nende muutumist.

5 Juhtimine ja kontroll

5.1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on Ühingu liikmete üldkoosolek (edaspidi: Üldkoosolek). Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Ühingut juhatus. Üldkoosolekud on kinnised.
5.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralise Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kord aastas ning kuulab ära ja kinnitab Ühingu aruanded, samuti siis, kui seda nõuavad Ühingu huvid.
5.3. Tegev Ühingu liige võtab Üldkoosolekust osa kas isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu, kes peab olema Ühingu liige ja tal on üks otsustav hääl.
5.4. Teade Üldkoosoleku toimumise kohast, ajast ja seal arutamisele tulevatest küsimustest edastatakse liikmetele vähemalt 2 (kaks) nädalat enne selle toimumist.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 25% tegevliikmeskonnast. Kvoorumi puudumisel toimub korduv sama päevakorraga üldkoosolek, kus kvoorumi nõue ei kehti ja millest teavitatakse teisi Ühingu liikmeid mitte hiljem, kui 1 (üks) kuu peale esialgselt väljakuulutatud üldkoosolekut.
5.6. Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu tegevuse ja juhtimise küsimustes, mida ei ole käesoleva põhikirjaga antud otsustada teistele organitele. Üldkogu koosolekud protokollitakse ning neile kirjutab alla Ühingu esimees.
5.7. Otsuseid põhikirja muutmiseks või Ühingu tegevuse lõpetamiseks saab vastu võtta üldkogu häälteenamusega.
5.8. Üldkogu:
1) kinnitab põhikirja ja teeb selles muudatusi;
2) võtab vastu Ühingu liikmeid ja arvab neid Ühingust välja;
3) kinnitab liikmemaksu määra ja tasumise korra;
4) kuulab ära ja kinnitab aruanded;
5) otsustab küsimusi, mida on esitanud üldkogule otsustamiseks.
5.9. Üldkogu kutsub kokku Ühingu esimees. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 (neliteist) päeva koos päevakorra esitamisega.
5.10. Ühingu esimees peab üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab vähemalt 25% üldkogu liikmetest.
5.11. Ühingu esimehe ettepanekul võib üldkogu otsuseid vastu võtta kirjaliku ringküsitlusega. Kirjaliku ringküsitlusega ei saa otsustada Ühingu tegevuse lõpetamist, põhikirja või eesmärgi muutmist, samuti valida või vabastada Ühingu esimeest, esimehe abi, ega vastu võtta Ühingu liikmeid või neid Ühingust välja arvata.
5.12. Ühingu tööd juhib ja korraldab esimees, keda asendab tema äraolekul esimehe abi.
5.13. Ühingu esimees:
1) juhib ja korraldab Ühingu tegevust;
2) esindab Ühingut;
3) kutsub kokku ja juhatab üldkogu koosolekuid;
4) tagab üldkogu otsuste täitmise;
5) koostab igal aastal Ühingu tegevuse aruande ja esitab selle üldkogule;
6) otsustab teisi põhikirja või üldkogu otsusega tema pädevusse antud küsimusi.
5.14. Ühingu majanduslikku tegevust kontrollib Ühingu esimees, kes koostab igal aastal revideerimise aruande, peab arvestust ja kogub liikmemakse ja esitab selle üldkogule.
5.15. Ühingu esimehe ja esimehe abi valib üldkogu. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt antakse üle poole üldkogu koosseisu häältest.
5.16. Ühingu esimees või esimehe abi vabastatakse ametist:
1) isikliku avalduse alusel;
2) tagasikutsumisega, kui neile avaldab umbusaldust üle 50% üldkogu koosseisust.

6. Üldkoosolek

6.1. võtab vastu Ühingu põhikirja, teeb selles muudatusi ja täiendusi;
6.2. otsustab Ühingu ühinemise ja jagunemise ning likvideerimise;
6.3. määrab kindlaks Ühingu tegevuse eesmärgid, üldsuunad ja strateegia;
6.4. kinnitab juhatuse tööaruanded;
6.5. valib üheks aastaks vähemalt 5 liikmelise juhatuse;
6.6. otsustab ühingust väljaarvamise küsimused;
6.7. otsustab juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles tehingus või nõudes ühingu esindaja;
6.8. otsustab juhatuse tagasikutsumise pärast vähemalt 50% liikmete kirjalikult esitatud nõudmist;
6.9. arutab ja teeb otsuseid muudes käesolevast põhikirjast tulenevates küsimustes.

7. Vara

7.1. Oma tegevuse finantseerimiseks kasutab Ühing liikmemakse ning füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt laekunud rahalisi toetusi.
7.2. Liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kinnitab Üldkoosolek.
7.3. Ühingu rahalisi vahendeid käsutab Ühingu esimees või tema volitusel Ühingu liige.
7.4. Ühingu nimel tehtud tehingute eest vastutab isik isiklikult või isikud solidaarselt.

8. Tegevuse lõpetamine

8.1. Ühing on asutatud määramata ajaks.
8.2. Ühingu tegevus lõpetatakse:
1) Ühingu liikmete Üldkoosoleku otsuse alusel, samuti juhul, kui Ühingusse jääb alla kahe liikme.
2) muul seaduses ettenähtud alusel.
8.3. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9. Ühingu Juhtkond

9.1. Valib oma liikmete hulgast esimehe, tema asetäitja, auliikme, vanemliikme ja tegija.
9.2. Otsustab Ühingu liikmeks vastuvõtmise küsimusi.
9.3. Teeb otsuse Ühingu liikmeskonnast väljaastumise korral.
9.4. Teeb riigivõimu- ja valitsemisorganitele ettepanekuid seadusandluses muudatuste ja täienduste tegemiseks.
9.5. Teeb otsuse Ühingu korralise ja erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise kohta ning määrab kindlaks Üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused.
9.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa peale juhatuse esimehe või tema asetäitja üle 50% juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekul võetakse otsus vastu lahtisel hääletamisel kohalolijate lihthäälte-enamusega.
9.7. Otsustab Ühingu põhikirjast tulenevaid muid küsimusi, mis ei kuulu Üldkoosoleku ainupädevusse.
9.8. Juhtkond valitakse kord aastas hääletuse läbi.
9.9. Juhatus:
1) Juhatus tegutseb Ühingu nimel, käesoleva põhikirja ning Üldkoosoleku poolt kehtestatud volituste piires, esindab Ühingu riigivõimu- ja valitsemisorganites ning muudes asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides;
2) juhib Ühingu tööd vastavalt põhikirjale;
3) käsutab käesolevast põhikirjast lähtudes Ühingu vara;
4) võtab tööle ja vabastab töölt Ühingu töötajaid;
5) peab läbirääkimisi, sõlmib lepinguid Ühingu nimel;
6) otsustab oma pädevuse piires kõigi Ühinguga seotud küsimuste üle;
7) juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees.

10. Juhtkonna liikmed

1) Blablah1 – esimees, asutajaliige;
/Allkiri/
2) Blablah2 – esimehe abi, asutajaliige;
/Allkiri/
3) Blablah3 – auliige, asutajaliige;
/Allkiri/


 

Meie grupid Facebookis

Tööpakkumised meelelahutajatele

Tööpakkumised meelelahutajatele

Eesti suurim tööpakkumiste grupp meelelahutajatele (muusikud, diskorid, õhtujuhid, pulmaisad, jõuluvanad, mustkunstnikud, tsirkuseartistid, tantsijad jne)
Facebook Group ~3050 liiget
Teenused peole reklaam

Teenused peole reklaam

Eesti suurim firma- ja eraüritustele suunatud teenusepakkujate (peokohad, toitlustus, esinejad, lavatehnika, fotograafid, video, dekoreerimine, telgid, transport, trükised jne).
Facebook Group ~2670 liiget
Pulmad: Nõuandla

Pulmad: Nõuandla

Eesti suurim pulmagrupp, kus oma ala professionaalid kui ka pulmalised jagavad enda kogemusi ning aitavad hüva nõuga neid, kellel ees tee abieluranda.
Facebook Group ~6060 liiget
Diskorid (DJ / VJ)

Diskorid (DJ / VJ)

Suurim Eesti diskorite grupp, kus enda kogemusi jagavad nii oma ala professionaalid, koostööpartnerid kui ka kliendid.
Facebook Group ~1810 liiget
Ansamblid / Muusikud

Ansamblid / Muusikud

Jaga temaatilisi uudiseid, otsi bändiliikmeid, anna kuulata loomingut jne.
Facebook Group ~ 2040 liiget
Õhtujuhid / Jõuluvanad

Õhtujuhid / Jõuluvanad

Eesti suurim õhtujuhtide, pulmaisade, lastejuhtide ja jõuluvanade grupp, kus enda kogemusi jagavad nii oma ala professionaalid, koostööpartnerid kui ka kliendid.
Facebook Group ~1370 liiget
Valgus-, video-, helitehnika Ost / Müük

Valgus-, video-, helitehnika Ost / Müük

Siin pole kohta ei auto audiole ega kodu HiFi-le.
Facebook Group ~1060 liiget
Pulmatarvikute Ost / Müük

Pulmatarvikute Ost / Müük

Kleidid, aksessuaarid, ehted, dekoratsioonid, kingad, kutsed, kaardid, loor, sõrmusepadi, sildid, küünlad, vaasid, lilled, pokaalid
Facebook Group ~1440 liiget
MASTERS GRUPP OÜ / Marsi 10, Tallinn / 5037094
MASTERS GRUPP OÜ / Marsi 10, Tallinn / 5037094